Våra kunder är svenska och internationella företag inom infraservice och då primärt inom energisektorn, bygg och teknik, fastighet samt kommunala verksamheter

Infrastrukturföretaget

UPPDRAGET

För att bättre och starkare möta framtiden behövde företaget utarbeta och implementera en strategi samt utveckla organisationen i målsättning att kunna erbjuda marknadens bästa service.

RESULTATET

Genomförandet var genomtänkt och blev i styr- och arbetsgrupper förankrad vilket bidrog till en framgångsrik implementering. Chefer och medarbetare fick en påtaglig kompetenshöjning och verksamheten en förbättrad lönsamhet mätbar i EBITDA. (Referens kan fås på begäran)

Byggföretaget

UPPDRAGET

Ena ledningsgruppen runt en strategisk plattform som vägleder Byggbolaget de närmaste 5 åren i perspektiven kund, organisation, produktsegment, lokal marknad, styrning och kultur. Utarbeta uppdrag till chefer och nyckelpersoner, identifiera och implementera KPI:er samt förankra och implementera värdeskapande aktiviteter.

RESULTATET

Genomförandet var genomtänkt och blev i styr- och arbetsgrupper förankrad vilket bidrog till en framgångsrik implementering. Chefer och medarbetare fick en påtaglig kompetenshöjning och verksamheten en förbättrad lönsamhet mätbar i EBITDA. (Referens kan fås på begäran)
Fastighetsföretaget

UPPDRAGET

Som en konsekvens av att Fastighetsbolaget av ägarna fått ett allt större och bredare uppdrag aktualiserades ett behov av att utveckla och förändra affärsmodell och organisationsstruktur. Det med syftet att öka verksamhetens effektivitet och affärskraft.

RESULTATET

Projektets övergripande mål om en ökad affärskraft och effektivitet infriades. Den nya strukturen sjösattes på utsatt tid och till en lägre planerad projektkostnad än budgeterat. (Referens kan fås på begäran)
Konsultbolaget

UPPDRAGET

Tillsammans med en intern arbetsgrupp från Konsultbolaget arbeta fram en ny strategi och organisation för det som kom att bli en ny division inom ett större energibolag. Uppdraget innefattade analys, research, idé, genomförandeplan, skribentarbete, coachning, process- samt projektledning.

RESULTATET

En kritisk framgångsfaktor var att strategin inte fick resultera i att verksamheten tappade nyckelpersoner. En annan var att genomförandet inte fick ske på bekostnad av debiteringsgrad och avkastningsförmåga. 6 månader efter implementering hade ingen nyckelperson lämnat verksamheten. Verksamheten fick dessutom en bättre avkastning. (Referens kan fås på begäran)