Nyheter

Här hittar du nyheter om oss, pressmeddelanden och publikationer där vi sammanfattar våra erfarenheter från arbeten med strategi, förändringsledning och internkommunikation.

Tänkvärt från Hamrin & Partners

Teknologiska samhället blir till det byråkratiska.

Den som beskriver verkligheten blir inte vinnare. Det blir istället den som bäst beskriver föreställningen om verkligheten. Följaktligen har vi under lång tid förvanskat och manipulerat språket. Kunskap, lärande, och arbetslöshet kläds i ord som kunskapslyft, utvecklingsgarantier och sysselsättningsgrad. Ett ”problem” döps snabbt om till ”utmaning”. En konsekvens blir att ansvaret för ”problemet” ofta övergår från den som förorsakat det, till den som uppmärksammat det. Följdriktigt blir lösningen en kommunikativ kampanj, revidera policys eller att utse en syndabock och därför byta ut någon av cheferna.

Killen

Ledarskap, lojalitet och byråkrati

Det torde vara ett faktum att svenska elever blir allt sämre i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Istället för att adressera och korrigera de mest uppenbara orsakerna; lärarnas kunskaper, pedagogiken, elevernas attityder och antalet studietimmar, så blir utmaningen tillika lösningen något som kallas pedagogiskt ledarskap, mindre klasser och jämlikare skolor. Vi har fått svårt att kalla en spade för en spade och i ambition att visa handlingskraft skapas därför på löpande band nya begrepp, ord och regler. Arbetsförmedlingen får exempelvis 72 miljarder i anslag årligen och sysselsätter ca 13500 anställda. Den uppmärksamme har noterat att Arbetsförmedlingen inte primärt fokuserar på förmedling av jobb. Merparten av verkets uppgifter och tilldelade medel går istället till att administrera arbetslösa och skapa substitut till traditionella arbetsuppgifter. Uppgifterna, inom ramen för det som kallas för arbetsmarknadspolitiska program, blir exempelvis att lära sig skriva ett CV, utveckla sitt personliga varumärke eller delta i kurser om självkänsla, självförtroende och självförverkligande.

Roland Paulsens berättelse Vi bara lyder som just handlar om Arbetsförmedlingen åskådliggör vad som händer när man blandar ihop uppgift, mål och åtgärd. Roland Paulsen skriver in sig på Arbetsförmedlingen, men hamnar i gräl med sin handläggare om åtgärdernas meningslöshet. Snart sitter han tillsammans med andra arbetssökande på arbetsförmedlingskontoret i en mellanstor svensk stad. Men vad de gör där är det ingen som riktigt kan besvara.

Pengar, motivation och tilltro

Men Arbetsförmedlingen är inte ensamma i att hamna snett vad gäller uppgift, mål och åtgärd. Polisen har likande problem som exempelvis Hanne Kjöller berättar om i boken En Svensk Tiger. Boken handlar om vittnesmål från några poliser som vågat framträda med sitt namn. Bilden av en polismyndighet som är i fritt fall svårt plågad av bristande ledarskap, missriktad lojalitet och byråkrati går inte riktigt att skaka av sig.

Arbetsförmedlingen och Polisen är dessvärre inte några isolerade företeelser. Mats Alversson, organisationsforskare vid Lunds universitet, skriver i SVD att de flesta chefer vill se sig som ledare, vilket också är en eftertraktad egenskap hos icke-chefer. Som ledare förväntas man berika arbetsplatsen med visioner, värderingar och teambuilding. Mats Alversson intervjuade chefer om vad de gör inom ramen för sin uppgift. De framhöll att de jobbade med ledarskap, företagskulturer, strategiska frågor, få människor att växa, m m. Men vid en närmare studie var verkligheten budgetar, IT-system, ekonomirapportering, personalplanering. Föreställning och verklighet divergerade vilket är en förklaring till att uppgift, mål och åtgärd inte alltid blir optimal och därför kostar i termer av pengar, motivation och tilltro.

Tjejen

Trygg, välutbildad och modig?

Men det finns givetvis många verksamheter med hårt arbetande chefer och medarbetare som lyckas över förväntan. Nordic Choice Hotels med dess huvudägare Petter Stordalen är exempelvis framgångsrik och består av mer än 170 hotell med över 9000 medarbetare. En orsak till hotellkedjans allt starkare varumärke är att man lyckats fylla kundlöftet WeCare med ett innehåll som tillräckligt många tror på för att det också ska bli sant. En annan anledning är Petter Stordalens patos för verksamhet och medarbetare. Ett engagemang och omsorg som sannolikt präglar arbetsplatsen positivt och som därför ger lojala och energirika medarbetare. Så visst är det är sant att en del verksamheter lyckas över förväntan. Men lika sant är det att många fastnar i ett nät av budgetar, IT-system, ekonomirapportering, personalplanering och kommunikativa klyschor.

Orsakerna är många. En är att vi i västvärlden ofta lever och agerar i förhållandevis utvecklade och mogna organisationer. Struktur, process och norm är inarbetade i verksamhet, arbetsgrupp såväl som i individ, och därför svåra att korrigera och förändra. En anledning till svårigheterna att förändra kan vara är att vi människor sällan tycker om förändringar, i alla fall om vi inte själva får bestämma. Men också att verksamheter i sin initiala utveckling haft ett ledarskap som kännetecknats av entreprenörskap, mod och genomförandefokus. Men som många år senare övergått till ett mer administrativt fokus i samband med att verksamheten vuxit och stabiliserats.

Entreprenörer och utvecklare har i dessa verksamheter blivit en utsatt art vilket idag är en realitet i myndigheter men också i många företag. Därför förefaller det teknologiska samhället i värsta fall bli till det byråkratiska samhället. Ledarskapet som vi har så stort behov av eroderar vilket riskerar att skada verksamheter. Vi kanske alltjämt lyckas vara välutbildade, men ovilliga att ta risker fokuserade som vi är på trygghet. Löser då detta ledarskap dagens problem och om ni så vill dess utmaningar? Jag tror inte det. Det behövs något nytt och något som berör. Drivna av människor som vill något och som står stadigt, även när det blåser.

Ökad genomförandekraft

Vad kan då myndigheter, företag och andra verksamheter göra för att uppgift, mål och åtgärd ska öka genomförandekraften i organisationen och bygga verksamheten stark? En början kan vara att klargöra och förankra uppdraget och hur exakt detta stödjer strategi och helhet. Premiera kompetenta chefer som har mod, som vill något men som kanske inte alltid är politiskt korrekta. Säkerställ också en tydlig koppling mellan målbild, resurser samt kritiska aktiviteter.

Eftersträva slutligen organisations- och anställningsmodeller som är flexibla och anpassningsbara. Utvecklingen går fort och den verksamhet som är snabbast, innovativast och mest flexibel klarar sig bäst. Eller för att citera Rubert Murdoch, ägare av en av världens största medieföretag, ”The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow.”

Hamrin & Partners

Som experter på förändringsledning, med förmåga att tänka utanför ramarna, utgör vi en kreativ kunskapsresurs åt dig. Du använder oss när du är i behov av:
– Värdeskapande inriktning med rätt fokusområden
– Förankrad strategi − VARFÖR, VAD till HUR
– Förändringsledning i syfte att förmå organisationen att gå från ord till handling