Tjänster

Vi visualiserar din verksamhets fulla potential och hjälper till att realisera den! Vi gör organisationen stark i mötet med framtiden och hjälper ledare att ”walk the talk”!

Verksamhetsstyrning

Ska en verksamhet lyckas är det avgörande att chefer och medarbetare har en grundläggande förståelse för de viktigaste målen, nyckeltalen och att alla strävar åt samma håll. Verksamhetsstyrning handlar om att få ihop mjuka frågor med hårda i ett strukturerat och uppföljningsbart flöde. En process där det finns en röd tråd mellan det strategiska, taktiska och operativa i en verksamhet och som sammantaget optimerar verksamhetens samlade resurser i termer av tid, kunskap och pengar.

För att tillgodose behovet av en fungerande styrning och uppföljning hjälper vi till med att kartlägga verksamhetsstyrningen ekonomisk, socialt och miljömässigt såväl som enskilda rutiner och policys.

Men också att ta fram förslag på förbättringar och åtgärder i form av arbetsrutiner, nyckeltal och modeller för styrning, t ex balanserade styrkort och uppdragskort.