Nyhetsbrev och frukostseminarier där vi sammanfattar våra erfarenheter från arbeten med omvärldsbevakning, trender och strategi.

Morgondagens ledare är omänskliga

Om några år kommer tjänstemännen på Regeringskansliet oroligt invänta utlåtandet från den nyligen installerade superdatorn om budgetpropositionen. I en annan del av landet pågår en helautomatisk gruvbrytning knappt utan någon mänsklig övervakning. Samtidigt som Du en tidig måndagsmorgon frågar kylskåpet vad du bör äta till frukost, varpå du från en artificiell röst som med hänsyn tagen till din sinnesstämning och fysiska hälsa avger sitt råd.

Det finns få exempel på att AI (artificiell intelligens) används i stor skala. Ändå menar många att det är nu det händer. En orsak är att AI har utvecklats fort och uppnått mänsklig förmåga på områden som språk- och textförståelse och övermänsklig då det handlar om inlärning av komplexa och stora informationsmängder. Än så länge i huvudsak på forskningsnivå.
I rapporten ”Artifical Intelligence in Europe” som utarbetats av EY på uppdrag av Microsoft framgår att nära hälften av de svenska företagen räknar med att AI kommer få en väsentlig inverkan på verksamheten och 80 procent av respondenterna uppger att utvecklingen av AI kommer att öppna upp för nya affärsområden. Det finns följaktligen starka ekonomiska incitament som påskyndar utvecklingen. Dessutom har Regeringen som ambition att Sverige ska bli världsledande i tillämpad användning av AI-teknologier.
En revolution närmar sig och kan bli lika omtumlande som när ångmaskinen eller internet introducerades. Drivkrafterna är som sagt starka och innebär att vi går från en situation där människan talar om vad datorn ska göra, till att inom några år få en situation där datorn berättar vad människan bör göra.
Hot eller möjlighet
Miljoner jobb kommer sannolikt att försvinna eller förändras – och ännu fler att skapas. Våra arbetsplatser stöps om i grunden. Företag och verksamheter som vi tar för givna går upp i rök samtidigt som nya uppstår. Förändringen ställer stora krav på anpassningsförmåga. I transformationen har alla en roll, om vi själva vill, eller så kommer vi se en enorm utslagning av människor som inte har anpassningsförmåga och rätt utbildning.
Troligen ser framtiden ljus ut för alla individer med utbildning och kompetens inom dataanalys, mjukvaru- och applikationsutveckling, e- handel och sociala medier. Yrken som handlar om kreativitet och mänsklig omvårdnad såsom konstnärer, naturvårdare, själasörjare och speciallärare är också vinnare. Allt medan yrken som exempelvis revisorer, kontorsadministratörer och maskinoperatörer gradvis försvinner.
Framtiden blir bättre om vi alla ”walk the talk”
För att möta utvecklingen och ytterst få ett samhälle vi själva klarar av att leva i måste vi nu göra ”walk the talk” av ord som inkludering, rättvisa och kunskapssamhälle. Diskriminering måste upphöra till förmån för ett arbetsliv som premierar kunskap, erfarenhet och attityd, utan hänsyn tagen till ålder, kön eller etnicitet.
Enligt Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på It- och telekomföretagen i Sverige, är det speciellt tre faktorer som är avgörande för att vi ska kunna hänga med i utvecklingen:
  • Digitaliseringen innebär att vi måste utveckla vår kompetenspolitik och hantera utbildning, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik som en helhet
  • Arbetsgivarna måste få en större nytta av att bredda arbetsutbudet genom samverkan med utbildningsinstanser och som då skulle gynna både företagen och samhället
  • Anpassningsförmåga och flexibilitet hos individen. Det handlar om att vi alla måste skapa och hitta naturliga utbildningsvägar för omskolning och vidareutbildning
Men det viktigaste kanske inte alls handlar om kompetenspolitik, utan om de värderingar som präglar vårt samhälle. Helt säkert måste vi alla känna trygghet och framtidstro för att på ett positivt vis möta framtiden och därför våga satsa på företagande och nya karriärer. Vi måste kunna lita på varandra och på våra politiker såväl som myndigheter för att bygga tilltron till det goda samhället. Risken är annars att vi får ett polariserande samhälle där grupper ställs mot grupper och rädslan att hamna utanför styr individers vägval. De senare årens utveckling i samhället indikerar att det är åt det hållet vi just nu går.

Sverigestudien genomfördes 2018 för nionde gången och är en indikativ tidsserie över svenskarnas värderingar. Studien genomförs av Preera i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och AB Volvo. I studien kartläggs vilka värderingar, egenskaper och beteenden som präglar samhället idag och vilka invånarna önskar ska prägla våra arbetsplatser och samhället i stort. Studien visar att de värderingar som respondenterna i stor utsträckning anser känneteckna samhället idag (2018) är byråkrati, osäkerhet om framtiden, våld & brott, skylla på varandra och resursslöseri. Onekligen en dålig miljö för entreprenörskap, mellanmänskliga relationer och utveckling.

 

Följdriktigt visar den Nationella GEM-rapporten från 2018 och som ges ut av Entreprenörskaps-forum så ökade entreprenörskapet i innovationsdrivna länder, men att Sverige tillhör de europeiska länder där entreprenörskapet minskat. Även vad gäller innovation och marknadsposition så tappar svenska entreprenörer och har nu endast sex länder bakom sig. Paradoxalt nog så upplever nästan 80 procent av svenskarna att det finns goda entreprenöriella affärsmöjligheter i närmiljön vilket är högre än för andra länder. Trots detta blir andelen svenskar som anser sig ha kunskap att starta företag mindre samtidigt som rädslan för att misslyckas ökar.

 

Våra vägval idag styr onekligen hur samhället kommer se ut i morgon. Så vad kan vi göra utöver strukturella grepp i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att rusta samhället för en oundviklig utveckling och som vi klarar av att leva i?

 

Varför inte börja med ett leende när vi möter varandra på vägen till och från jobbet, och oavsett om Du jobbar med strategiska frågeställningar eller nära människor i en operativ vardag, hjälpa dina medmänniskor med en vänlig liten knuff i rätt riktning. För ytterst handlar AI om att vi ska tillvarata möjligheterna som ny teknik ger och då kan vi inte fortsätta att hantera de stora samhällsfrågorna med gårdagens lösningar.  

Hamrin & Partners

Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, miljöanpassning, digitalisering och att få en vinnande kultur. Vi leverera kunskap om trender och omvärld, beslutsförmåga och genomförandekraft av viktiga projekt.
Det kan handla om att:
  • Stärka och utveckla din verksamhets roll i värdekedja och omvärld
    med syftet att infria uppsatta mål.
  • Skapa och förankra ett beslutsunderlag så att alla drar åt samma håll
  • Implementera en ny strategi, ett system eller organisation
  • Lösa samarbetsproblem och konflikter